Dofinansowanie pomp ciepła – światełko w tunelu

Co prawda lato w pełni, ale dość już wakacji i leniuchowania.
Czas wrócić do pisania.
Dzisiaj takie luźniejsze informacje o dofinansowaniu pomp ciepła.
 

Prawie przy każdej rozmowie na temat pomp ciepła mam pytanie, czy są jakieś dofinansowania czy dopłaty do tego typu rozwiązań. I nic dziwnego.
Pompa ciepła to spory wydatek, który pokrywamy z własnej kieszeni.
A przy okazji za nasze pieniądze wspieramy „zielone” dyrektywy UE.
Oprócz mile połechtanej świadomości ekologicznej, wypadałoby więc coś jeszcze z tego mieć.
 
Część urzędów miast i gmin, zwłaszcza tych z głową na właściwym miejscu, uruchomiło własne programy dopłat do pomp ciepła, czy solarów, mniej lub bardziej wspierane przez środki unijne.
Niestety brak jest jednolitych programów rządowych wspierających pompy ciepła.
Dlaczego? – Powód jest prosty. Do pewnych rozwiązań dąży ten, któremu na nich zależy, i który będzie miał z nich korzyści.
Jakie korzyści będzie miał rząd jeśli Kowalski taniej kupi pompę ciepła? Pytanie pozostawię otwarte.
Niestety pompy ciepła są jedynym OZE, które nie posiada żadnego wsparcia finansowego.
 
Dlatego też, na te rozwiązania trzeba naciskać i w tym kierunku lobbować.
A do tego potrzebny jest zwarty front, a ściślej silny podmiot reprezentujący tak producentów jak i użytkowników pomp ciepła.
Pewne światełko w tunelu już jest.
Powstało Stowarzyszenie PORT PC
 
W dn. 22.06.2011r., pod patronatem Premiera Waldemara Pawlaka w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja pod nazwą „Rola pomp ciepła w Polsce w realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego 3×20%”.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rządu i innych organizacji zaangażowanych w rozwój OZE i co ważne wsparciem ze strony Premiera. Konferencja stała się pierwszym krokiem w kierunku uzyskania wsparcia w inwestycje z pompami ciepła i rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.
 
Konferencja została podobno nagłośniona przez media, chociaż ja dowiedziałem się o niej z maila, od jednego z naszych dostawców i jednocześnie współorganizatorów.
 
Poniżej linki
Program konferencji:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/13794/AGENDA_spotkania.pdf
 
Notatki prasowe:
http://www.mg.gov.pl/node/13827
http://www.globenergia.pl/aktualnosc,264,pl.htm
http://www.termo24.pl/aktualnosc,241,Pompy_ciepla_odnawialne_zrodla_energii,pl.htm
http://ekobudowanie.pl/aktualnosci/1524-pompa-ciepla-to-oplacalne-zrodlo-energii-odnawialnej
http://energiaidom.pl/pompa-ciepla-sie-oplaca-konkluzja-rzadu
http://ebuilder.pl/index.php?act=article&sub=view&id=7038
http://qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7978&cntnt01returnid=62
http://www.publikuj.org/rzad_przekonal_sie_ze_pompa_ciepla_sie_oplaca_15121.html
http://www.taniachata.pl/nowosci/rzad-przekonal-sie-ze-pompa-ciepla-sie-oplaca
http://www.projektoskop.pl/a-8069-rzad-przekonal-sie-ze-pompa-ciepla-sie-oplaca.html
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=7784&cms=30
http://wpolityce.pl/view/14043/Pawlak__Ministerstwo_Gospodarki_konczy_prace_nad_projektem_ustawy_o_energii_z_odnawialnych_zrodel.html
http://www.ekonews.com.pl/pl/201,310,8868,domowe_odnawialne_zrodla_energii.html
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/64/1/pawlak-domowe-odnawialne-zrodla-energii.html
http://www.eko-samorzadowiec.pl/pl/ekologia/aktualnosci/kraj/1038.html
http://podatkifinanse.blogspot.com/2011/06/rzad-przekona-sie-ze-pompa-ciepa-sie.html
http://www.budowlano-remontowy.pl/rzad-przekonal-sie-ze-pompa-ciepla-sie-oplaca,658,aktualnosc.html
http://www.ogrzewanie.info.pl/artykuly,36994,1,Rzad_przekonal_sie_ze_pompa_ciepla_sie_oplaca
http://www.sanitarnie.pl/a-8069-rzad-przekonal-sie-ze-pompa-ciepla-sie-oplaca.html
http://www.ekologiczni.pl/9,2159,Rzad-przekonal-sie-ze-pompa-ciepla-sie-oplaca

 

Od razu się przyznam, że sam tych linków nie wyszukałem 🙂

Tutaj sprawozdanie z tej konferencji zamieszczone w internetowym magazynie Instal Reporter.
Jeden z naszych dostawców podsumował je następująco: nie wygląda to otymistycznie -jak umiesz liczyć to licz na siebie. Dla klienta liczą się konkrety.
 
Ale nie jest tak źle. Oto garść konkretów.
Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania pomp ciepła w łódzkim
 

Pragnę poinformować, że w ramach trzeciego Programu Priorytetowego „Program priorytetowy

dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty

kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji

i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi udziela pomocy finansowej dla osób fizycznych w formie częściowej spłaty kapitału

kredytu bankowego przeznaczonego na modernizację lub budowę nowych źródeł ciepła. Szczegóły dot.

programu na stronie : www.wfosigw.lodz.pl

 

Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych

– dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących

ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Forma dofinansowania

Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku

na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

 

Beneficjenci Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego

zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na

terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub

budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Nabór wniosków

Prowadzony jest w bankach, do 30 września każdego roku wdrażania programu , czyli w latach 2011-2013

 

Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu

rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

1. zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie

i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).

Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:

Ø      dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,

Ø      dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,

Ø      dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy

Ø      znamionowej.

2. odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,

3. wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,

4. wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu.

Za koszty niekwalifikowane uznaje się:

1. koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty

wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej,

2. koszty zakupu grzejników,

3. roboty towarzyszące inwestycji,

4. prace odtworzeniowe.

 

Inne ważne warunki :

1. Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą

zostać objęte również koszty niekwalifikowane

2. zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji

przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami składa się w siedzibie wybranego Banku, który ma zawartą

umowę o współpracy w zakresie realizacji postanowień Programu.

2. Bank wstępnie ocenia zdolność kredytową Wnioskodawcy i przekazuje wniosek do WFOŚiGW w Łodzi.

3. Po decyzji Funduszu w sprawie przyznania dofinansowania Wnioskodawca podpisuje umowę kredytową

z Bankiem.

4. Kredytobiorca realizuje zadanie i rozlicza je w Banku.

5. Po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu stosownych dokumentów przez Beneficjenta, Bank w jego

imieniu występuje do Funduszu o dokonanie częściowej spłaty kapitału zaciągniętego kredytu.

 

Drugi konkret – województwo śląskie

 

LDE-1 – „Dom energooszczędny”                                                                                                 

Przedmiot kredytowania                                                                                                        

Budowa obiektów energooszczędnych w zakresie obejmującym zakup i montaż:                                                      

      urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne),                                         

      układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tylko dla układów, dla których odzysk ciepła wynosi min. 75%),      

      systemu wymiennika gruntowego,                                                                                          

      instalacji ogrzewania,                                                                                                  

      materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek,                                                               

      stolarki okiennej i drzwiowej.                                                                                          

Jako obiekt energooszczędny uznaje się obiekt, dla którego wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową Ek, wynikający ze      

sporządzonego świadectwa energetycznego będzie niższy od 60 kWh/(m2*rok).                                                     

 

Procedura                                                                                                                     

kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą; wnioski kredytowe składane są w      

Oddziale Banku                                                                                                                

 

Warunki kredytowania                                                                                                          

      nie więcej niż 200.000 zł, ograniczona w zależności od przedmiotu zadania i limitów kosztów jednostkowych,              

      okres spłaty kredytu: do 7 lat od terminu zakończenia zadania, w tym okres karencji, odsetki płatne miesięcznie         

      okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy licząc od terminu zakończenia zadania określonego w umowie kredytowej 

      okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy                        

      oprocentowanie: 0,6 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym                                                  

      prowizja przygotowawcza: 1,0% wartości przyznanego kredytu                                                              

Kredyty w ramach linii kredytowych LDE-1 udzielane są do wyczerpania środków, lecz nie dłużej niż do 31.12.2012r.             

 

Przykładowa, rzeczywista stopa oprocentowania kredytu wynosi 3,40% w skali roku, przy założeniach                             

           kwota kredytu – 80.000 PLN                                                                                         

           oprocentowanie – 3,0% p.a. (dla s.r.w. = 4,0%)                                                                     

           okres kredytowania – 7 lat                                                                                         

           prowizja – 800 PLN (1,0% kwoty kredytu)                                                                            

           zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego                                                                      

 

                                                                    
Coś więc jednak się dzieje 🙂

8 myśli w temacie “Dofinansowanie pomp ciepła – światełko w tunelu

 1. Jacek

  Ten ostatni to zapewne realizuje BOŚ. Pytałem o taki preferencyjny kredyt już jakieś pół roku temu. Nie wiem czy do tej pory coś się zmieniło, ale wtedy to były kpiny. Dlaczego? Ponieważ "preferencyjność" kredytu ekologicznego oznaczała zmniejszenie o 0.2 pproc. marży z poziomu ponad 2% gdy na dzień dobry w innych bankach można dostać np. 1.3%. W dodatku trzeba było spełnić szereg warunków: projekt musi zatwierdzić główny ekolog banku, wydatek na techn. musi stanowić jakiś minimalny procent wartości ninwestycji itp. To nie miało więc sensu i skreśliłem ten bank po tej rozmowie. Aby to miało sens to musiałaby być po prostu dopłata jak do kolektorów słonecznych (które jak dla mnie po tej dopłacie nadal są nieopłacalne, ale w przypadku PC bym nie wybrzydzał, bo i tak planuję).
  Ale jak znam swoje szczęście, to wprowadzą dopłaty w kilka miesięcy po tym jak kupię PC za pełną kwotę. Ech ten eurosocjalizm, lepiej obniżyliby podatki…

  Odpowiedz
  1. Jacek

   Strona http://www.bosbank.pl/?page=kredyt_slaskie podaje że można dostać 3% oprocentowania co jak na kredyt w złotówkach jest bardzo mało. Więc oferta jest już chyba lepsza niż jak wtedy szedłem do banku. Może przejdę się znów. Ale to i tak więcej niż w przypadku kredytu w euro (o franku nie wspominam, ciężko dostać), a jako płacącego kredyt obchodzi mnie główne ostateczne oprocentowanie.

   Odpowiedz
 2. Karol

  W Jastrzębiu-Zdroju dofinasowuje miasto (tak jak do solarów), ale musiałem pisać dodatkowe wyjaśnienia, bo dofinansowanie dotyczyło głównie OZE rozumianych jako solary. Tym niemniej kaska obniżyła wartość wydatków (o ok. 13%) o czystą gotówkę na konto bez jakichś technicznych pism od dyrektorów ds. technicznych i kosztownych psuedopozwoleń. Więc jest “światełko w tunelu”. I nieważne dla miasta było, czy kupuję za gotówkę, raty, czy kredyt. Dobrze wygląda ww. dofinansowanie w woj. łódzkim. Pytanie jeszcze jedno dodatkowe – czy od takiego dofinansowania nie będzie trzeba płacić podatku dochodowego (jak przy głośnym dofinansowaniu do KREDYTU na dolary45%?)

  Odpowiedz
 3. Adrian Teliżyn Autor wpisu

  Dzięki za te informacje 🙂
  Z tymi solarami ścieżka rzeczywiście jest kłopotliwa, ale jak by na to nie patrzeć, do wzięcia jest 2mln zł rocznie, bodajże do 2014 roku.
  Realnie w kieszeni zostaje ok. 33-34% kosztów kwalifikowanych z kwoty 2500 zł x 1m2 powierzchni całkowitej kolektora.
  Np. przy trzech płytach o łącznej powierzchni 7,5m2 mamy 7,5m2 x 2500 zł x 34% = ok. 6 tys zł. Takie pieniądze na ulicy nie leżą.
  Aktualnie jest już po sezonie, ale od wiosny będziemy dalej realizować takie inwestycje.

  Odpowiedz
 4. Zbyszek_Głogów

  Dzień dobry.

  Od 2011 roku nie ma wpsów, otanio znowu śledzę dofinansowania i mam wrażenie że bank ochrony środowiska żyje w ostaniej dekadzie XIX wieku. Tyle się zmienia i dzieje w technologiach a oni na dolnym śląsku dalej serwują propozycję:

  – maksymalna kwota kredytu: do 90% kosztu kwalifikowanego

  – kwota dotacji: do 15%kwoty udzielonego kredytu przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 1 500 zł na jedno zadanie

  -okres kredytowania: zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku

  – okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia inwestycji

  – oprocentowanie: zgodnie z tabelą oprocentowania obowiązującą w Banku

  – prowizja: zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku

  Nasuwa się myśl jak zawsze w taki przypadkach Umiesz liczyć licz na siebie..

  Jeżeli się mylę proszę o wskazanine kierunku w sprawie kredytów OZE gdzie jeszcze można się udać?

  Odpowiedz
  1. Adrian Teliżyn Autor wpisu

   Niestety banki, patrzą na swój zysk i nie uśmiecha im się być tylko darmowym dysponentem środków z ochrony środowiska. Chcą więc na tym zarobić. Chyba najlepszym rozwiązaniem są dofinansowania realizowane bezpośrednio przez urzędy miast i gmin. A przysłowie „Umiesz liczyć, licz na siebie” jest ponad czasowe i nieprzemijające 🙂

   Odpowiedz
 5. Zbyszek_Głogów

  Panie Adrianie, zgadzm się, ale częściowo z tymi miastami i gminami.

  Walka ze smogiem, wszyscy to romumiemy. Rząd obiecuje gruszki na wierzbie w rzeczywistości wygląda to tak w moim regionie. Dofinansowanie niby jest, lecz wygląda tak:

  Zasłyszałem w gminie NIegosławice od mieszkaniki kiedy oglądała nowe piece C.O. firmy SEKO, dotacje są. Tylko gmina dotuje 50% wartości "urządzenia grzewczego", ale nie więcej niż 5tyś zł.

  Gmina Jerzmanowa około 30km dalej, blisko Głogowa, ma w planie przyznawać dotacje 50% z 50% wartości urządzenia grzewczego. Ha ha ha masło maślane, nie lepiej napisać że dają 25% dofinansowania? Hyba, że jest to jakiś kruczek prawny, który ma pomóc ominąć dotację pięćdziecięcio procentową. Tego nie wiem.

  Może Pan wie Panie Adrianie?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.